Regulamin korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego

§ 1

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego udostępnianego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (dalej zwany Szpitalem).
 2. Szpitalny Portal Informacyjny jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami a Szpitalem.

§ 2

Definicje

 1. Regulamin - zasady określające sposób korzystania z portalu e-Rejestracji.
 2. e-Rejestracja - portal umożliwiający rezerwację wizyty lekarskiej oraz odczyt wizyt zaplanowanych pacjentowi przez lekarza prowadzącego w ramach trwającego leczenia ambulatoryjnego - dostęp po dokonaniu procedury rejestracji.
 3. Szpital - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
 4. Administrator danych – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
 5. Administrator Portalu – upoważniony pracownik Działu Zarządzania Informacją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie portalu e-Rejestracji.
 6. Operator Portalu – upoważniony pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu obsługujący rejestrację Pacjentów w portalu e-Rejestracja.
 7. Użytkownik - Pacjent korzystający z portalu e-Rejestracji.
 8. Konto - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Pacjenta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do portalu e-Rejestracji.
 9. Login - nazwa jednoznacznie identyfikująca Pacjenta.
 10. Hasło - ciąg znaków znany wyłącznie Pacjentowi, składający się z co najmniej ośmiu znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Z e-Rejestracji mogą korzystać tylko Pacjenci, którzy dokonali w nim rejestracji oraz autoryzacji.
 2. Pacjent użytkujący portal e-Rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z portalu e-Rejestracji oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych do portalu e-Rejestracji odpowiada Pacjent, który je zamieścił.
 5. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Pacjenta, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.

§ 4

Rejestracja Użytkownika w portalu e-Rejestracji

 1. Korzystanie z portalu e-Rejestracji następuje po:
  1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://e-rejestracja.wss5.pl/
  2. potwierdzeniu rejestracji użytkownika poprzez zatwierdzenie wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres e-mail,
  3. autoryzacji użytkownika na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez upoważnionego pracownika Szpitala w wyznaczonych punktach e-Rejestracji Szpitala.
 2. W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora.
 3. Rejestracja użytkownika w systemie e-Rejestracja nie jest jednoznaczna z zarejestrowaniem się na wizytę.

§ 5

Wyrejestrowanie / zawieszenie konta

 1. Zalogowany Użytkownik może samodzielnie usunąć konto z portalu. Po usunięciu konta korzystanie z systemu nie będzie możliwe.
 2. Szpital może zablokować konto Użytkownika do e-Rejestracji ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. podania nieprawdziwych danych osobowych
  2. udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści informacji i tekstów umieszczanych w Portalu, jak i w stosunku do administratora i operatora portalu e-rejestracji,
  4. trzykrotnego niezrealizowania zarezerwowanej wizyty lekarskiej bez wcześniejszej rezygnacji,
  5. otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania e-Rejestracji przez Użytkownika.
 3. Odblokowanie zablokowanego przez administratora konta nastąpić może na pisemny wniosek Pacjenta.
 4. Szpital zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont Użytkowników, których działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 6

Zasady bezpieczeństwa

 1. Szpital zapewnia Użytkownikowi możliwość bezpiecznego dostępu, autoryzacji oraz poufność przesyłanych informacji dzięki zastosowaniu połączenia szyfrowanego w oparciu o protokół SSL.
 2. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.
 3. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w e-Rejestracji, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Szpital o nieprawidłowym lub nietypowym działaniu e-Rejestracji oraz podejrzeniu dostępu do konta danego użytkownika portalu e-Rejestracji przez osoby trzecie np. w wyniku utraty hasła.
 5. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do e-Rejestracji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności w skutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.

§ 7

Funkcjonowanie e-Rejestracji

 1. Szpital zapewnia Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów Portalu na czas nieoznaczony.
 2. Portal e-Rejestracji posiada funkcjonalność wyznaczenia terminu do określonej poradni specjalistycznej oraz konkretnego lekarza.
 3. Ustalenie terminu do konkretnego lekarza nie jest jednoznaczne z pierwszym wolnym terminem do danej poradni.
 4. Pierwszy wolny termin możliwy jest do ustalenia tylko w przypadku rejestracji do poradni specjalistycznej – rejestracja zalecana dla pacjentów pierwszorazowych.
 5. Wybranie przez Pacjenta innego terminu niż pierwszy dostępny termin do danej poradni jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na późniejsze niż wynikające z rzeczywistej kolejki oczekujących wykonanie usługi medycznej.
 6. Pacjenci pierwszorazowi, którzy posiadają skierowanie do poradni specjalistycznej w trybie pilnym nie powinni dokonywać rejestracji przez portal e-Rejestracji – termin wizyty pacjentów pilnych powinien być ustalony w oparciu o decyzje lekarza/y danej poradni specjalistycznej.
 7. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do e-Rejestracji wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.
 8. Szpital zastrzega sobie prawo przerw w pracy e-Rejestracji niezbędnych do jej konserwacji lub aktualizacji.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach portalu e-Rejestracji, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Portalu przetwarzane są przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu wyłącznie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do zasobów Medycznego Portalu Informacyjnego.
 2. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Portalu.

§ 9

Zapisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2014.
 2. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach www portalu e-Rejestracji (https://e-rejestracja.wss5.pl/).
 4. Komentarze oraz pytania dotyczące działania e-Rejestracji oraz wszelkie uwagi techniczne można kierować do Administratora Portalu na adres e-mail: e-rejestracja@wss5.pl lub przekazując uwagi w formie pisemnej Operatorowi systemu.
 5. Informacje zwrotne będą przekazywane Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Administratora Portalu zgłoszonego zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż 30 dni od zgłoszenia zdarzenia.